Privacybeleid Frans Stokman B.V.

Frans Stokman B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy
policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Frans Stokman B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij in ieder
geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
  zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
  uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
  de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
  deze respecteren.

Als Frans Stokman B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien
u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Frans Stokman B.V. verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Frans Stokman B.V. de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.
 • Kenteken en/of chassisnummer
 • IBAN-nummer
 • Bij financieringen: salarisgegevens
 • Bij verhuur: legitimatie(gegevens)

Uw persoonsgegevens worden door Frans Stokman B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of opdrachten en daarna alleen in de
  financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van abonnees

Medewerkers

Onze medewerkers ontvangen 3 à 4 keer per jaar een nieuwsbrief. Persoonsgegevens van nieuwsbrief
abonnees worden door Frans Stokman B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Aanmelding tijdens indiensttreding procedure;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Frans Stokman B.V. de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Frans Stokman B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Care-Mail abonnees

Om onze bestaande klanten te ontzorgen maken wij gebruik van een online portaal dat klanten
meldingen stuurt als zij met hun voertuig aan APK toe zijn, aan onderhoud, financiering afloopt etc.
Klanten zijn helemaal vrij in het wel of niet aanmaken van een klantenportaal. Zij krijgen een
vrijblijvende uitnodiging in hun mailbox om een eigen account aan te maken, waarin zij hun gegevens
zelf kunnen beheren. Deze klanten zijn nu ook al grotendeels gewend om benaderd te worden via mail
in de vorm van afspraakbevestigingen per mail en uitnodigingen voor bijvoorbeeld de zomer- en
winterbandenwissel.
Persoonsgegevens van Care-Mail abonnees worden door Frans Stokman B.V. verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming vooraf via ingaan op aanmeldingsverzoek via mail, klant kan een eigen account
  op internet aanmaken en daar zelf (persoons)gegevens beheren

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Frans Stokman B.V. de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Kenteken voertuig.

Uw persoonsgegevens worden door Frans Stokman B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

 • dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerden worden door Frans Stokman B.V. verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Frans Stokman B.V. de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Frans Stokman B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Frans Stokman B.V. verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Frans Stokman B.V. de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Frans Stokman B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
  administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het bijhouden en bewerken van onze website;
 • Het faciliteren van ons CRM systeem;
 • Het verzorgen van de salarisadministratie;
 • Het aanvragen van financieringen en verzekeringen;
 • Het afhandelen van auto, caravan- en camperschades.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier toestemming voor geeft.

Website

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij
om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag.
Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om
advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij
hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie
hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u
een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg
hiervoor de handleiding van uw browser.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger. In de praktijk zal dit niet vaak voorkomen, omdat

Bewaartermijn

Frans Stokman B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Frans Stokman B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
  gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Als u onze
privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust
contact met ons op.

Contactgegevens

Contactpersoon: Paula Stokman
Frans Stokman B.V.
Pascalstraat 2
1704RD Heerhugowaard
info@fransstokman.nl
072-5718055

  Contactformulier

  Heeft u een vraag of opmerking voor ons? Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Wilt een afspraak maken? Ga dan naar ons werkplaatsafspraak formulier.

  *) Verplicht veld